Scoreboard
 RHE
Nov
12
Gargoyles 2 5 4
Phantoms 5 8 0
 RHE
Nov
6
Knights 2 7 1
Phantoms 8 11 0
 RHE
Nov
4
Phantoms 5 10 1
Knights 1 4 0
 RHE
Nov
2
Knights 2 7 0
Phantoms 4 9 0
 RHE
Oct
31
Phantoms 7 10 1
Knights 6 10 1